Nabór konkurencyjny nr FEDS.09.04-IP.01-062/23 – nabór dla subregionu wałbrzyskiego

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie 09.04 Transformacja gospodarcza Typ projektów: 9.4.B „Zielone” inwestycje MŚP, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (subregion wałbrzyski) Nabór nr FEDS.09.04-IP.01-062/23
Spis treści

Wyniki oceny

pdf

286.9 KB

Obowiązujący od
08.03.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia GBER, realizujące projekt na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki).

Sposób wyboru projektów

  • konkurencyjny

Na co

Wsparcie dla MŚP na inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej i/lub gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Kwalifikowalny jako uzup. element każdego z wymienionych typów projektów, może być komponent doradczy dla firm w zakresie audytów energetycznych lub efektywności energetycznej  oraz technologicznych w kierunku rozwoju GOZ i transformacji cyfrowej (jako część projektów inwestycyjnych);

 

Projekty muszą się wpisywać w cele szczegółowe sprawiedliwej transformacji subregionu wałbrzyskiego, w szczególności celu gospodarczego tj.: aktywizacja gospodarcza oraz wzmocnienie konkurencyjności poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału subregionu w sposób gwarantujący osiągnięcie celów ograniczenia niskiej emisji i dekarbonizacji.

 

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek należy złożyć  wyłącznie w formie elektronicznej w CST2021 – aplikacji WOD2021, pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/

Wniosek i instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu będzie udostępniony najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru w dedykowanej aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/

Po zalogowaniu się do systemu WOD2021 będzie możliwe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu i uzupełnienie go o załączniki:

 

Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się w części "dokumenty" poniżej.

 

Ponadto przydatne informacje/wskazówki dot. technicznej obsługi aplikacji WOD2021 znajdują się na stronie internetowej: https://instrukcje.cst2021.gov.pl/ .
Zgłoszenia w przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem aplikacji WOD2021 proszę przesyłać na adres e-mail: ami.feds@dip.dolnyslask.pl. 

 

Kryteria wyboru projektów:

Ocena wniosków o dofinansowanie projektów prowadzona jest w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzonych przez KM FEDS 2021-2027.

Dla tego naboru obowiązują Kryteria wyboru projektów w ramach FEDS 2021-2027 podzielone na:

Kryteria formalne i merytoryczne ogólne zatwierdzone Uchwałą nr 33/23 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia 13 września 2023 r., zamieszczone na stronie internetowej:

oraz

Kryteria specyficzne formalne i merytoryczne dla działania 9.4 B przyjęte uchwałą nr 45/23 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia 10 listopada 2023 r., zamieszczone na stronie internetowej:

 

Informacje dodatkowe i wskazówki

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 200 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 15 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

Typ 9.4 B 1) Projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w MŚP:

– dla wydatków dotyczących inwestycji objętych art. 38 GBER wynosi:

1) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 55% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

2) dla średnich przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla wydatków dotyczących inwestycji objętych art. 38a GBER wynosi:

1) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 55% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

2) dla średnich przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– lub , gdy projekt polega na instalacji lub wymianie jednego rodzaju elementu budynku zgodnie z definicją w art. 2 pkt 9 dyrektywy 2010/31/UE [1]:

1) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

2) dla średnich przedsiębiorców – do 40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

[1] „element budynku” oznacza :system techniczny budynku (oznacza urządzenia techniczne do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody, oświetlenia budynku lub modułów budynku, lub ich kombinację) lub element przegród zewnętrznych budynku (oznaczają zintegrowane elementy budynku, które oddzielają jego wnętrze od środowiska zewnętrznego).

– dla wydatków dotyczących inwestycji objętych art. 41 GBER innych niż inwestycje w produkcję odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła zgodnych z załącznikiem VII do dyrektywy 2018/2001, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii wynosi:

1) dla mikro i małych przedsiębiorcówdo 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

2) dla średnich przedsiębiorcówdo 40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Typ 9.4 B 2) Projekty w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko:

– dla wydatków dotyczących inwestycji objętych art. 47 GBER wynosi:

1) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 65% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

2) dla średnich przedsiębiorców – do 55% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

W przypadku projektów, w których brak jest możliwości sfinansowania kosztów zgodnie z wymienionymi w Regulaminie artykułami  z  GBER zastosowanie mają przepisy o pomocy de minimis. Dotyczy to np. inwestycji innych niż GOZ ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko, projektów w zakresie ekoinnowacji, cyfryzacji i zarządzania efektyw. środowisk. w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystszej produkcji, EU-Ecolabel, zielona przedsiębiorczość, rozwój technologii racjon. gospod. energią, wodą).

Pomocą de minimis objęte zostały koszty związane z „komponentem doradczym”, czyli wydatkami związanymi z usługami doradczymi  oraz w zakresie audytów energetycznych, efektywności energetycznej  oraz  audytów technologicznych w kierunku rozwoju GOZ i transformacji cyfrowej (jako część projektów inwestycyjnych).

Pomocą de minimis będą również objęte koszty pośrednie rozliczane za pomocą stawki ryczałtowej.

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc de minimis – maksymalnie 70 % wydatków kwalifikowalnych, na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Regulamin wyboru projektów

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.69 MB

Obowiązujący od
15.12.2023

zip

2.1 MB

Obowiązujący od
15.12.2023

Dokumenty

xlsx

78.4 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

pdf

57 strony

8.48 MB

Obowiązujący od
15.12.2023

docx

15.92 KB

Obowiązujący od
17.12.2023

pdf

152 strony

2.95 MB

Obowiązujący od
06.02.2024

Aktualności/szkolenia i wydarzenia

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

156 625 315 PLN

Data naboru

Początek

06.02.2024

Koniec

07.03.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Punkt kontaktowy ds. Funduszy Europejskich
Adres
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

71 776 58 13, 74 637 91 43
Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
FEDS.09.04-IP.01-062/23